Döneckes

Geschichten von damals & heute

en wohre Jeschich

Säht de Köbes för dem Döres:
"Jank zom Doktor, eh´t ze spät es!"
"Jo !" säht Döres för dem Köbes,
"jo, dat han ich alt jemaht !"
"Un ?" säht Köbes för dem Döres,
"wat hät de Doktor jesaht ?"
"15 Mark, bei dem", säht Döres,
"de esun Kapazität es."
"Nee, ich minn", säht Köbes,
"wat, Döres, hässe denn jehatt ?"
"10 Mark !" säht Döres drupp.
"Nee, hör ens, paß up:
wat hätt dir denn jefählt ?" frog Köbes.
"5 Mark !" säht drup de Döres.